Tjänster

Våra tjänster

Vi utför en mängd olika typer av besiktningar. Kontakta oss så hjälper dig att hitta rätt!

Entreprenadbesiktningar

 • Förbesiktning

  En förbesiktning utförs till exempel på en plats där arbetet inte ännu är slutfört och som är svåråtkomlig för besiktning. Det kan till exempel handla om en fasad innan ställningarna är nedtagna, eller ett vindsutrymme som blir trångt efter att det har isolerats.

 • Kontrollbesiktning

  En kontrollbesiktning gör man för att minimera fel och brister vid slutbesiktningen. Det är viktigt att entreprenaden är helt färdigställd innan kontrollbesiktningen utförs.

 • Slutbesiktning

  En slutbesiktning kan utföras på hela entreprenaden eller delar av den när arbetet är helt avslutat.

 • Efterbesiktning

  En efterbesiktning gör man för att säkerställa att fel och brister som hittats vid tidigare besiktningar har blivit åtgärdade.

 • Särskild besiktning

  Om det efter entreprenadtidens utgång visar sig att en funktion har uteblivit eller ett att ett fel har återuppstått gör man en särskild besiktning. Felet ska ha funnits redan vid slutbesiktningen, utan att ha upptäckts eller antecknats av besiktningsmannen.

 • 2-årsbesiktning

  Denna typ av besiktning ska ske senast två år efter slutbesiktningen och görs för att undersöka om några fel har uppkommit sedan entreprenaden avslutades.

 • Överbesiktning

  En överbesiktning utförs om någon part vill pröva utfallet av en tidigare besiktning. I samband med den prövas frågor om entreprenadens godkännande, förekomsten av och ansvar för fel.

 • Statusbesiktning

  Att utföra en statusbesiktning kan vara aktuellt vid tillfällen då det behövs en opartisk bedömning av entreprenadens skick, och för att konstatera och förebygga skador. Vid en sådan besiktning kan man bedöma vad som återstår i en entreprenad, och den utförs till exempel när ett entreprenadavtal hävs.

 • Våtrumsbesiktning

  En våtrumsbesiktning kan göras om någon part vill kontrollera om ett våtrumsutrymme har konstruerats på ett fackmannamässigt och korrekt sätt.

 • Fuktbesiktning

  Den här typen av besiktning genomför man för att snabbt kunna konstatera om fukt- eller mögelangrepp förekommer, hur dessa har uppkommit och vilka åtgärder som bör vidtas. Besiktningen kan till exempel innefatta vind, tak, källarväggar, krypgrund och betongplatta.

 • Överlåtelsebesiktning

  En överlåtelsebesiktning gör man i samband med en husförsäljning. Den är en grundlig byggteknisk genomgång av konstruktion och mark som har teknisk betydelse för konstruktionen.

 • Bostadsrättsbesiktning

  Vid försäljning av en bostadsrätt. Den inbegriper en okulär besiktning av hela bostaden inklusive våtrum. Fasader och gemensamma utrymmen besiktigas inte vid en bostadsrättsbesiktning.

besiktningsman Stockholm bostadshus

Besiktningsutlåtande

Efter samtliga besiktningar erhåller du ett besiktningsutlåtande. Det är ett oberoende och tillförlitligt underlag att visa upp för till exempel försäkringsbolag, eller vid en tvist mellan dig och en motpart som kan ha uppstått vid exempelvis byggnadsarbete eller försäljning.

Konsultation

Vi hjälper dig gärna med vägledning och råd kring entreprenadavtal inför till exempel en avtalsskrivning. I samråd med sig kan vi utforma en kravspecifikation som kan ligga till grund för ditt avtal med entreprenören.

Hög kvalitet till rimligt pris